Câu hỏi được gắn thẻ «primes»

Đối với những thách thức về việc xác định và thao tác các số nguyên tố

8
Upgoat hay hạ cấp?
Đưa ra một hình ảnh của một con dê, chương trình của bạn tốt nhất nên cố gắng xác định xem con dê có bị lộn ngược hay không. Ví dụ Đây là những ví dụ về những gì đầu vào có thể. Không phải đầu vào thực tế Đầu …


30
Tạo một tên H hạng từ nhỏ hơn
Thử thách Tạo một hàm hoặc chương trình mà khi được cung cấp một số nguyên sizesẽ thực hiện như sau: Nếu sizebằng 1, đầu ra H H HHH H H Nếu sizelớn hơn 1, đầu ra X X XXX X X nơi Xlà sản phẩm của chương trình / …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

28
Tính Phi (không phải Pi)
Không, tôi không có ý ϕ = 1.618...và π = 3.14159.... Ý tôi là các chức năng . (x) là số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng số nguyên xtương đối x. π (x) là số lượng các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng x. Chúng ta hãy nói rằng …
73 code-golf  sequence  primes  number-theory  code-golf  decision-problem  code-golf  date  code-golf  typography  code-golf  math  number  multiple-holes  code-golf  quine  code-golf  string  syntax  code-golf  math  primes  rational-numbers  code-golf  graphical-output  image-processing  code-golf  kolmogorov-complexity  music  audio  code-golf  string  code-golf  math  geometry  code-golf  math  sequence  combinatorics  code-golf  game  grid  board-game  code-golf  restricted-source  array-manipulation  source-layout  code-golf  base-conversion  binary  code-golf  math  physics  code-golf  math  number  date  expression-building  code-golf  array-manipulation  graph-theory  decision-problem  popularity-contest  error-correction  code-golf  kolmogorov-complexity  geometry  grid  code-challenge  arithmetic  combinatorics  set-partitions  code-golf  kolmogorov-complexity  sequence  fibonacci  code-golf  restricted-source  pristine-programming  code-golf  code-golf  string  kolmogorov-complexity  code-golf  arithmetic  code-golf  string  parsing  code-golf  code-golf  sorting  counting  permutations  3d  code-golf  code-golf  ascii-art  music  code-golf  string  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  code-golf  quine  polyglot  code-golf  math  string  code-golf  internet 

23
Xuất ra PPCG Prime
Đây là Thủ tướng PPCG Dài 624 chữ số 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111188888888118888888811188888811188888811188111118818811111881881111881881111881188111118818811111881881111111881111111188888888118888888811881111111881118888188111111118811111111881111111881111881188111111118811111111881111881881111881188111111118811111111188888811188888811111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111333333333333333333333333333333333333333 Nếu chúng ta chia mỗi 39 chữ số, chúng ta sẽ nhận được 777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777 111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111 188888888118888888811188888811188888811 188111118818811111881881111881881111881 188111118818811111881881111111881111111 188888888118888888811881111111881118888 188111111118811111111881111111881111881 188111111118811111111881111881881111881 188111111118811111111188888811188888811 111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111 333333333333333333333333333333333333333 Nhiệm vụ của bạn là xuất ra PPCG-Prime Đây là codegolf …


30
Tìm số mượt nhất
Thử thách của bạn là tìm ra con số mượt mà nhất trong một phạm vi nhất định. Nói cách khác, tìm số có hệ số nguyên tố lớn nhất là nhỏ nhất. Một số mịn là một số có hệ số nguyên tố lớn nhất là nhỏ. Các số …

10
Chandler bé nhỏ buồn. Vẽ cho anh ta một đám mây để cổ vũ anh ta
Chandler bé nhỏ buồn. Vẽ cho anh ta một đám mây để cổ vũ anh ta. Lưu ý: Vẽ một đám mây sẽ không thực sự làm anh ấy vui lên. Một vòng tròn có thể được định nghĩa là 3 tuple (x,y,r)trong đó xvị trí x của vòng tròn …


30
Sao chép lên đến N
Cho một số n >= 2, xuất tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn nvị trí gcd(n, k) == 1(với kbất kỳ một trong các số đầu ra). Số loại này là nguyên tố cùng nhau. Ví dụ: 10đưa ra đầu ra [1, 3, 7, 9](dưới bất kỳ hình …

18
Con kiến
"Con kiến" là một động vật cố chấp điều hướng các số nguyên và phân chia chúng cho đến khi chỉ còn lại các số nguyên tố! Ban đầu, chúng ta có một mảng A vô hạn chứa tất cả các số nguyên> = 2: [2,3,4,5,6,.. ] Hãy plà vị …

22
Ếch nguyên tố
"Ếch chính" là một loài động vật kỳ lạ nhảy giữa các số nguyên, cho đến khi nó đến vào ngày 3 hoặc 19 ... Chương trình của bạn nên chấp nhận một số nguyên nlàm đầu vào và đầu ra kết quả của thuật toán bên dưới ( 3hoặc …

12
Thủ tướng chẵn lẻ
Mục đích của thử thách này là mô tả bằng đồ họa một bước đi trên mặt phẳng, trong đó hướng của mỗi bước được xác định bởi tính nguyên thủy của và tính chẵn lẻ của khai triển nhị phân của nó. Đặc biệt,kkkkkk Hướng ban đầu là cố …

30
StringgnirtSStringgnirtSStringgnirtS
Đây là một thử thách tương đối đơn giản cho bạn. Cho một chuỗi có độ dài N , xuất chuỗi về phía trước, sau đó ngược lại, sau đó chuyển tiếp, sau đó ngược lại ... vv N lần. Ví dụ: nếu đầu vào của bạn là Hello! Bạn …
42 code-golf  string  code-golf  math  geometry  data-structures  repeated-transformation  code-golf  number  random  code-golf  math  rational-numbers  code-golf  ascii-art  animation  code-golf  ascii-art  number  code-golf  math  number  code-golf  data-structures  code-golf  string  parsing  code-golf  array-manipulation  random  permutations  code-golf  string  code-golf  parsing  code-golf  string  quine  code-golf  string  parsing  comment  code-golf  string  counting  natural-language  code-golf  string  decision-problem  code-golf  math  code-challenge  metagolf  test-battery  code-golf  string  code-golf  math  number  arithmetic  source-layout  code-golf  number  primes  decision-problem  code-golf  math  arithmetic  code-golf  date  code-golf  string  cryptography  code-golf  code-golf  chess  board-game  code-golf  geometry  grid  puzzle-solver  set-partitions  code-golf  number  natural-language  code-golf  ascii-art  code-golf  math  code-golf  string  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  string  natural-language  code-golf  game  board-game  tic-tac-toe  code-golf  ascii-art  hexagonal-grid  code-golf  string  comment  code-golf  internet  code-golf  sorting  code-golf  kolmogorov-complexity  unicode  code-golf  tips  code-golf  string  natural-language  code-golf  string  kolmogorov-complexity  source-layout  hello-world  code-golf  string  kolmogorov-complexity  counting  natural-language  code-golf  random  quine  code-golf  string  math  bitwise  code-golf  permutations  code-golf  string  code-golf  arithmetic 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.