Câu hỏi được gắn thẻ «binary»

Nhị phân là hệ thống số 2 cơ sở. Sử dụng thẻ này cho các thách thức liên quan đến cơ sở 2.

8
Upgoat hay hạ cấp?
Đưa ra một hình ảnh của một con dê, chương trình của bạn tốt nhất nên cố gắng xác định xem con dê có bị lộn ngược hay không. Ví dụ Đây là những ví dụ về những gì đầu vào có thể. Không phải đầu vào thực tế Đầu ...

20
0xBEEF ở đâu?
Thử thách này được lấy cảm hứng từ quảng cáo này của Wendy từ năm 1984. Minh họa bởi TS Rogers Nhiệm vụ của bạn là tìm 0xBEEF thập lục phân trên búi nhị phân. 'Thịt bò' bao gồm các mẫu sau: 1 0 1 1 (0xB) 1 1 1 ...

30
Tạo một tên H hạng từ nhỏ hơn
Thử thách Tạo một hàm hoặc chương trình mà khi được cung cấp một số nguyên sizesẽ thực hiện như sau: Nếu sizebằng 1, đầu ra H H HHH H H Nếu sizelớn hơn 1, đầu ra X X XXX X X nơi Xlà sản phẩm của chương trình / ...
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

28
Tính Phi (không phải Pi)
Không, tôi không có ý ϕ = 1.618...và π = 3.14159.... Ý tôi là các chức năng . (x) là số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng số nguyên xtương đối x. π (x) là số lượng các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng x. Chúng ta hãy nói rằng ...
73 code-golf  sequence  primes  number-theory  code-golf  decision-problem  code-golf  date  code-golf  typography  code-golf  math  number  multiple-holes  code-golf  quine  code-golf  string  syntax  code-golf  math  primes  rational-numbers  code-golf  graphical-output  image-processing  code-golf  kolmogorov-complexity  music  audio  code-golf  string  code-golf  math  geometry  code-golf  math  sequence  combinatorics  code-golf  game  grid  board-game  code-golf  restricted-source  array-manipulation  source-layout  code-golf  base-conversion  binary  code-golf  math  physics  code-golf  math  number  date  expression-building  code-golf  array-manipulation  graph-theory  decision-problem  popularity-contest  error-correction  code-golf  kolmogorov-complexity  geometry  grid  code-challenge  arithmetic  combinatorics  set-partitions  code-golf  kolmogorov-complexity  sequence  fibonacci  code-golf  restricted-source  pristine-programming  code-golf  code-golf  string  kolmogorov-complexity  code-golf  arithmetic  code-golf  string  parsing  code-golf  code-golf  sorting  counting  permutations  3d  code-golf  code-golf  ascii-art  music  code-golf  string  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  code-golf  quine  polyglot  code-golf  math  string  code-golf  internet 11
Chỉ chẵn byte
Kịch bản Gần đây bạn đã nhận thấy một số hành vi lạ với trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn. Lúc đầu, dường như nó đã bỏ qua các ký tự ngẫu nhiên trong mã của bạn khi ghi vào đĩa. Sau một thời gian bạn nhận ...

30
Là số nhị phân nặng?
Một số nguyên nặng nhị phân nếu biểu diễn nhị phân của nó chứa nhiều 1s hơn 0s trong khi bỏ qua các số 0 đứng đầu. Ví dụ 1 là nặng nhị phân, vì biểu diễn nhị phân của nó đơn giản 1, tuy nhiên 4 không phải là ...


30
Tôi phù hợp với bao nhiêu bit
Đối với bất kỳ số nguyên 32 bit dương ( 1 ≤ n ≤ 0xFFFFFFFF) nào, số lượng bit cần thiết để biểu diễn số nguyên đó. Các trường hợp thử nghiệm | n | n in binary | bits needed | |----------------------------------| | 1 | 1 | 1 | ...
52 code-golf  binary 

26
prOGraMMIng PuzzleS & cOde ____
Đầu vào Một chuỗi được mã hóa không trống bao gồm các ký tự ASCII có thể in được (trong phạm vi 32-126), trong đó một số chữ cái bị thiếu đã được thay thế bằng _. Đầu ra Một chuỗi được giải mã có cùng độ dài với tất ...

30
Có những cái đã biết
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Donald Rumsfeld, nổi tiếng phổ biến cụm từ "được biết đến". Ở đây chúng tôi sẽ chắt lọc nhận xét của ông vào một khổ thơ bốn dòng. Cụ thể, xuất văn bản này: known knowns known unknowns unknown knowns unknown unknowns Viết ...

26
Một bit, một nibble hoặc byte?
Lấy cảm hứng từ thử thách này Cho một số nguyên trong phạm vi 0 <= n < 2**64, xuất ra thùng chứa có kích thước tối thiểu mà nó có thể vừa với bit: 1 nhấm nháp: 4 byte: 8 ngắn: 16 int: 32 dài: 64 Testcase: 0 -> ...

11
Chạy Stackylogic
Stackylogic là một ngôn ngữ lập trình logic dựa trên tôi đã quyết rằng mất trong 0's và 1' s cho đầu vào và đầu ra một single 0hoặc 1hoàn thành thuận. Một chương trình Stackylogic bao gồm các dòng chỉ có thể chứa ba ký tự 01?cũng như chính ...

30
Bit chạy rundown
Cho một số nguyên n > 0, xuất độ dài của chuỗi liền kề dài nhất 0hoặc 1trong biểu diễn nhị phân của nó. Ví dụ 6được viết 110dưới dạng nhị phân; trình tự dài nhất là 11, vì vậy chúng ta nên quay trở lại2 16→ 10000→4 893→ 1101111101→5 ...

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.