Câu hỏi được gắn thẻ «cops-and-robbers»

Đối với các thử thách bao gồm hai thử thách phụ (và không đối xứng).


30
Xắp xếp lại mã nguồn
Lưu ý : Thử thách này hiện đang đóng cửa đối với các bản đệ trình cảnh sát mới. Điều này là để đảm bảo rằng không ai có thể gửi bài đăng mà chỉ bị bẻ khóa vì không còn đủ tên cướp quan tâm đến thử thách nữa. …

30
Tạo một tên H hạng từ nhỏ hơn
Thử thách Tạo một hàm hoặc chương trình mà khi được cung cấp một số nguyên sizesẽ thực hiện như sau: Nếu sizebằng 1, đầu ra H H HHH H H Nếu sizelớn hơn 1, đầu ra X X XXX X X nơi Xlà sản phẩm của chương trình / …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 30
Máy in chuỗi bí ẩn (Cops)
Chủ đề của tên cướp có thể được tìm thấy ở đây: Máy in chuỗi bí ẩn (Cướp) Thử thách của bạn Viết chương trình, hàm hoặc REPL để in một chuỗi thành STDOUT. Những tên cướp sẽ cố gắng tạo ra một chương trình in cùng một chuỗi. Nếu …

30
Hai sự khác biệt - Cảnh sát
THÔNG BÁO - Thử thách này hiện đang đóng cửa. Mọi câu trả lời mới sẽ bị bỏ qua và câu trả lời được chấp nhận sẽ không thay đổi Thử thách Viết chương trình hợp lệ, khi chỉ hai ký tự trong chương trình được thay đổi, xóa hoặc …

30

25
Khoảng trắng đáng kể: Cảnh sát
Với mục đích của thử thách này, chúng tôi sẽ xác định khoảng trắng là chỉ các nguồn cấp dữ liệu (0x0A) và khoảng trắng (0x20). Lưu ý rằng hầu hết các ngôn ngữ và hương vị regex đều coi nhiều ký tự khác là khoảng trắng, cả bên trong …

30
Nó sẽ dừng lại? (Cướp)
Đây là chủ đề của bọn cướp. Chủ đề của cảnh sát là ở đây . Thách thức của bạn là bẻ khóa đệ trình của cảnh sát bằng cách tìm một đầu vào khiến nó dừng lại. Bạn không cần phải tìm hiểu lý do tại sao, hoặc tất …

30
Nguy hiểm PPCG: Cảnh sát
Làm thế nào để bạn biết trang web? Hãy cùng tìm hiểu. Đây là một thử thách cảnh sát và tên cướp . Cướp của chủ đề. Là một cảnh sát, bạn cần phải: Tìm một thách thức không xóa, không đóng trên trang web này để trả lời. Thách …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.