Câu hỏi được gắn thẻ «number-theory»

Lý thuyết số liên quan đến tính chất và mối quan hệ của các số, chủ yếu là số nguyên dương.


30
Tạo một tên H hạng từ nhỏ hơn
Thử thách Tạo một hàm hoặc chương trình mà khi được cung cấp một số nguyên sizesẽ thực hiện như sau: Nếu sizebằng 1, đầu ra H H HHH H H Nếu sizelớn hơn 1, đầu ra X X XXX X X nơi Xlà sản phẩm của chương trình / …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

28
Tính Phi (không phải Pi)
Không, tôi không có ý ϕ = 1.618...và π = 3.14159.... Ý tôi là các chức năng . (x) là số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng số nguyên xtương đối x. π (x) là số lượng các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng x. Chúng ta hãy nói rằng …
73 code-golf  sequence  primes  number-theory  code-golf  decision-problem  code-golf  date  code-golf  typography  code-golf  math  number  multiple-holes  code-golf  quine  code-golf  string  syntax  code-golf  math  primes  rational-numbers  code-golf  graphical-output  image-processing  code-golf  kolmogorov-complexity  music  audio  code-golf  string  code-golf  math  geometry  code-golf  math  sequence  combinatorics  code-golf  game  grid  board-game  code-golf  restricted-source  array-manipulation  source-layout  code-golf  base-conversion  binary  code-golf  math  physics  code-golf  math  number  date  expression-building  code-golf  array-manipulation  graph-theory  decision-problem  popularity-contest  error-correction  code-golf  kolmogorov-complexity  geometry  grid  code-challenge  arithmetic  combinatorics  set-partitions  code-golf  kolmogorov-complexity  sequence  fibonacci  code-golf  restricted-source  pristine-programming  code-golf  code-golf  string  kolmogorov-complexity  code-golf  arithmetic  code-golf  string  parsing  code-golf  code-golf  sorting  counting  permutations  3d  code-golf  code-golf  ascii-art  music  code-golf  string  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  code-golf  quine  polyglot  code-golf  math  string  code-golf  internet 


23
Yo boy, phải tổng hợp
Mỗi số nguyên dương có thể được biểu diễn dưới dạng tổng của nhiều nhất ba số nguyên dương palindromic trong bất kỳ cơ sở b 5. Cilleruelo và cộng sự, 2017 Một số nguyên dương là palindromic trong một cơ sở nhất định nếu biểu diễn của nó trong …30
Tìm số mượt nhất
Thử thách của bạn là tìm ra con số mượt mà nhất trong một phạm vi nhất định. Nói cách khác, tìm số có hệ số nguyên tố lớn nhất là nhỏ nhất. Một số mịn là một số có hệ số nguyên tố lớn nhất là nhỏ. Các số …

10
Chandler bé nhỏ buồn. Vẽ cho anh ta một đám mây để cổ vũ anh ta
Chandler bé nhỏ buồn. Vẽ cho anh ta một đám mây để cổ vũ anh ta. Lưu ý: Vẽ một đám mây sẽ không thực sự làm anh ấy vui lên. Một vòng tròn có thể được định nghĩa là 3 tuple (x,y,r)trong đó xvị trí x của vòng tròn …

11
Đưa một cặp số nguyên về bình đẳng
Điều này được lấy cảm hứng từ một vấn đề toán học tôi thấy ở đâu đó trên internet nhưng không nhớ là ở đâu (CẬP NHẬT: Vấn đề ban đầu được tìm thấy trên câu đố toán học subreddit với một bằng chứng với điều kiện là có thể, …

30
Sao chép lên đến N
Cho một số n >= 2, xuất tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn nvị trí gcd(n, k) == 1(với kbất kỳ một trong các số đầu ra). Số loại này là nguyên tố cùng nhau. Ví dụ: 10đưa ra đầu ra [1, 3, 7, 9](dưới bất kỳ hình …

30
Tìm số nhỏ nhất không chia N
Thách thức này là đủ đơn giản rằng đó là về cơ bản tất cả trong tiêu đề: bạn đang đưa ra một số nguyên dương N và bạn nên trả lại số nguyên dương nhỏ nhất mà không phải là một ước của N . Một ví dụ: các …

27
Đường chân trời chia
Đối với bất kỳ số nguyên dương nào k, hãy d(k)biểu thị số lượng ước của k. Ví dụ, d(6)là 4, vì 6có 4ước (cụ thể là 1, 2, 3, 6). Cho một số nguyên dương N, hiển thị "đường chân trời" trong nghệ thuật ASCII bằng cách sử dụng …

30
Có những cái đã biết
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Donald Rumsfeld, nổi tiếng phổ biến cụm từ "được biết đến". Ở đây chúng tôi sẽ chắt lọc nhận xét của ông vào một khổ thơ bốn dòng. Cụ thể, xuất văn bản này: known knowns known unknowns unknown knowns unknown unknowns Viết …

30
Tổng số hai hình vuông
Cho một số không âm n, xuất ra số cách biểu thị ndưới dạng tổng của hai bình phương số nguyên n == a^2 + b^2( OEIS A004018 ). Lưu ý rằng avà bcó thể là tích cực, tiêu cực hoặc bằng không, và thứ tự của chúng có vấn …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.