Câu hỏi được gắn thẻ «linear-algebra»

Đối với những thách thức liên quan đến đại số tuyến tính, toán học của không gian vectơ và ánh xạ tuyến tính giữa chúng.

8
Upgoat hay hạ cấp?
Đưa ra một hình ảnh của một con dê, chương trình của bạn tốt nhất nên cố gắng xác định xem con dê có bị lộn ngược hay không. Ví dụ Đây là những ví dụ về những gì đầu vào có thể. Không phải đầu vào thực tế Đầu …

30
Tạo một tên H hạng từ nhỏ hơn
Thử thách Tạo một hàm hoặc chương trình mà khi được cung cấp một số nguyên sizesẽ thực hiện như sau: Nếu sizebằng 1, đầu ra H H HHH H H Nếu sizelớn hơn 1, đầu ra X X XXX X X nơi Xlà sản phẩm của chương trình / …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

19
Bánh của tôi đã bị bẻ khóa?
Viết chương trình hoặc hàm có trong danh sách số nguyên dương. Bạn có thể cho rằng nó là đầu vào trong một định dạng thuận tiện hợp lý như "1 2 3 4"hoặc [1, 2, 3, 4]. Các số trong danh sách đầu vào biểu thị các lát của …
43 code-golf  math  arithmetic  combinatorics  decision-problem  code-golf  sequence  number-theory  binary  code-golf  number-theory  set-theory  code-golf  hashing  code-golf  game  card-games  code-golf  ascii-art  code-golf  arithmetic  array-manipulation  jelly  code-golf  string  array-manipulation  code-golf  sorting  code-challenge  code-golf  number  date  binary  code-golf  arithmetic  code-golf  math  number  linear-algebra  polynomials  code-golf  ascii-art  code-golf  grid  decision-problem  code-golf  string  combinatorics  code-golf  string  kolmogorov-complexity  arithmetic  date  code-golf  number  data-structures  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  string  ascii-art  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  array-manipulation 

30
Xây dựng ma trận danh tính
Thử thách rất đơn giản. Cho một đầu vào số nguyên n, đầu ra n x nma trận danh tính. Ma trận danh tính là một ma trận có 1s kéo dài từ trên cùng bên trái xuống dưới cùng bên phải. Bạn sẽ viết một chương trình hoặc một …

22
Cơ sở ASCII cơ bản
Tiêu đề thay thế: Kiểm đếm bản án tù của bạn trên tường Cho một số n, các số đo đầu ra được nhóm thành 5 nhóm mỗi nhóm truyền thống và 50 mỗi hàng. Ví dụ 1 | | | | 4 |||| |||| |||| |||| 5 |||/ ||/| …
36 code-golf  ascii-art  number  code-golf  number  integer  binary  base-conversion  code-golf  array-manipulation  code-golf  chemistry  code-golf  number  sequence  fibonacci  code-golf  matrix  optimization  code-golf  number  code-golf  math  number  sequence  code-golf  math  array-manipulation  matrix  linear-algebra  code-golf  kolmogorov-complexity  cops-and-robbers  cops-and-robbers  code-golf  tips  basic  code-golf  decision-problem  binary  tiling  game  king-of-the-hill  python  code-golf  c  code-golf  ascii-art  code-golf  string  kolmogorov-complexity  alphabet  code-golf  number  code-golf  string  code-golf  number  sequence  integer  code-golf  number  permutations  restricted-complexity  restricted-time 20
Faro xáo trộn một mảng
Một Faro ngẫu nhiên là một kỹ thuật thường xuyên được sử dụng bởi các nhà ảo thuật để "shuffle" một boong. Để thực hiện xáo trộn Faro, trước tiên bạn cắt boong thành 2 nửa bằng nhau sau đó bạn xen kẽ hai nửa. Ví dụ [1 2 3 …
31 code-golf  permutations  card-games  code-golf  graphical-output  random  code-golf  image-processing  color  code-golf  primes  code-golf  math  arithmetic  combinatorics  decision-problem  code-golf  sequence  number-theory  binary  code-golf  number-theory  set-theory  code-golf  hashing  code-golf  game  card-games  code-golf  ascii-art  code-golf  arithmetic  array-manipulation  jelly  code-golf  string  array-manipulation  code-golf  sorting  code-challenge  code-golf  number  date  binary  code-golf  arithmetic  code-golf  math  number  linear-algebra  polynomials  code-golf  ascii-art  code-golf  grid  decision-problem  code-golf  string  combinatorics  code-golf  string  kolmogorov-complexity  arithmetic  date  code-golf  number  data-structures  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  string  ascii-art  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  array-manipulation 

10
Phép nhân ma trận tượng trưng
Có rất nhiều cách khác nhau để giải thích nhân ma trận. Tôi sẽ gắn bó với một con số duy nhất vì tôi tin rằng hầu hết mọi người ở đây đều quen thuộc với nó (và con số này rất mô tả). Nếu bạn muốn biết thêm thông …

17
Vandermonde quyết định
Cho một vectơ các ngiá trị (x1,x2,x3,...,xn)trả về định thức của ma trận Vandermonde tương ứng . Yếu tố quyết định này có thể được viết là: Chi tiết Chương trình / hàm của bạn phải chấp nhận một danh sách các số dấu phẩy động ở bất kỳ định …

3
Thực hiện đơn giản hóa
Giới thiệu Kerning có nghĩa là điều chỉnh khoảng cách giữa các chữ cái của văn bản. Ví dụ, xem xét từ Topđược viết bằng ba glyph sau: ##### ..... ..... ..#.. ..... ..... ..#.. ..##. .###. ..#.. .#..# .#..# ..#.. .#..# .#..# ..#.. ..##. .###. ..... ..... .#... ..... …
24 code-golf  grid  code-challenge  atomic-code-golf  code-golf  combinatorics  probability-theory  card-games  code-golf  number  geometry  code-golf  decision-problem  chess  code-golf  math  number  sequence  code-golf  string  regular-expression  code-golf  arithmetic  integer  code-golf  math  array-manipulation  code-golf  number  decision-problem  integer  code-golf  string  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  decision-problem  graph-theory  binary-matrix  code-golf  string  parsing  code-golf  string  code-golf  morse  code-golf  code-golf  string  code-golf  ascii-art  cellular-automata  code-golf  binary  base-conversion  code-golf  arithmetic  decision-problem  integer  checksum  code-golf  matrix  linear-algebra  code-golf  code-golf  game  code-golf  sequence  binary  code-golf  combinatorics  optimization  code-golf  decision-problem  quine  code-golf  rational-numbers  bitwise  code-golf  string  permutations  code-golf  kolmogorov-complexity  unicode  code-golf  ascii-art  number  code-golf  number  integer  binary  base-conversion  code-golf  array-manipulation  code-golf  chemistry  code-golf  number  sequence  fibonacci  code-golf  matrix  optimization  code-golf  number  code-golf  math  number  sequence  code-golf  math  array-manipulation  matrix  linear-algebra  code-golf  kolmogorov-complexity  cops-and-robbers  cops-and-robbers  code-golf  tips  basic  code-golf  decision-problem  binary  tiling  game  king-of-the-hill  python  code-golf  c  code-golf  ascii-art  code-golf  string  kolmogorov-complexity  alphabet  code-golf  number  code-golf  string  code-golf  number  sequence  integer  code-golf  number  permutations  restricted-complexity  restricted-time 

8
Bóng bi-a va chạm
Với các vị trí và vận tốc 2 chiều của một cặp bóng bi-a ngay trước khi va chạm, hãy tính vận tốc của chúng sau một va chạm hoàn toàn đàn hồi . Các quả bóng được coi là hình cầu lý tưởng (hoặc tương đương: hình tròn) có …


16
Tìm nghịch đảo của ma trận 3 nhân 3
Thử thách Cho chín số, a, b, c, d, e, f, g, h, ilàm đầu vào tương ứng với ma trận vuông: M=⎛⎝⎜adgbehcfi⎞⎠⎟M=(abcdefghi)\mathbf{M} = \begin{pmatrix}a& b& c\\ d& e& f\\ g& h& i\end{pmatrix} Tìm nghịch đảo của ma trận, M−1M−1\mathbf{M}^{-1} và xuất các thành phần của nó. Ma trận nghịch …

13
Codegolf người Hafnian
Thách thức là viết codegolf cho Hafnian của một ma trận . Các Hafnian của một 2n-by- 2nma trận đối xứng Ađược định nghĩa là: Ở đây S 2n đại diện cho tập hợp tất cả các hoán vị của các số nguyên từ 1đến 2n, nghĩa là [1, 2n]. …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.