Câu hỏi được gắn thẻ «test-battery»

Một vấn đề có tiêu chí chấm điểm liên quan đến việc chạy đầu ra của chương trình thông qua một số lượng lớn các trường hợp thử nghiệm.

8
Upgoat hay hạ cấp?
Đưa ra một hình ảnh của một con dê, chương trình của bạn tốt nhất nên cố gắng xác định xem con dê có bị lộn ngược hay không. Ví dụ Đây là những ví dụ về những gì đầu vào có thể. Không phải đầu vào thực tế Đầu …

30
Tạo một tên H hạng từ nhỏ hơn
Thử thách Tạo một hàm hoặc chương trình mà khi được cung cấp một số nguyên sizesẽ thực hiện như sau: Nếu sizebằng 1, đầu ra H H HHH H H Nếu sizelớn hơn 1, đầu ra X X XXX X X nơi Xlà sản phẩm của chương trình / …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 


10
Chỉ có thể có 1!
Nhiệm vụ của bạn là, được đưa ra một số nguyên dương n, để tạo một biểu thức bằng số n. Điều hấp dẫn là: bạn chỉ cho phép số 1ở đầu ra. Các toán tử theo ý của bạn là: +, -, *Và/ /là phép chia dấu phẩy động …

30
StringgnirtSStringgnirtSStringgnirtS
Đây là một thử thách tương đối đơn giản cho bạn. Cho một chuỗi có độ dài N , xuất chuỗi về phía trước, sau đó ngược lại, sau đó chuyển tiếp, sau đó ngược lại ... vv N lần. Ví dụ: nếu đầu vào của bạn là Hello! Bạn …
42 code-golf  string  code-golf  math  geometry  data-structures  repeated-transformation  code-golf  number  random  code-golf  math  rational-numbers  code-golf  ascii-art  animation  code-golf  ascii-art  number  code-golf  math  number  code-golf  data-structures  code-golf  string  parsing  code-golf  array-manipulation  random  permutations  code-golf  string  code-golf  parsing  code-golf  string  quine  code-golf  string  parsing  comment  code-golf  string  counting  natural-language  code-golf  string  decision-problem  code-golf  math  code-challenge  metagolf  test-battery  code-golf  string  code-golf  math  number  arithmetic  source-layout  code-golf  number  primes  decision-problem  code-golf  math  arithmetic  code-golf  date  code-golf  string  cryptography  code-golf  code-golf  chess  board-game  code-golf  geometry  grid  puzzle-solver  set-partitions  code-golf  number  natural-language  code-golf  ascii-art  code-golf  math  code-golf  string  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  string  natural-language  code-golf  game  board-game  tic-tac-toe  code-golf  ascii-art  hexagonal-grid  code-golf  string  comment  code-golf  internet  code-golf  sorting  code-golf  kolmogorov-complexity  unicode  code-golf  tips  code-golf  string  natural-language  code-golf  string  kolmogorov-complexity  source-layout  hello-world  code-golf  string  kolmogorov-complexity  counting  natural-language  code-golf  random  quine  code-golf  string  math  bitwise  code-golf  permutations  code-golf  string  code-golf  arithmetic 


9
Snakify một chuỗi
Một chuỗi snakified trông như thế này: T AnE eOf ifi ing h s x l A k e r isI amp Sna dSt Nhiệm vụ của bạn Lấy một chuỗi svà một kích thước n, sau đó xuất chuỗi snakified. Các đầu vào ThisIsAnExampleOfaSnakifiedStringvà 3sẽ tạo ra ví dụ …
35 code-golf  string  ascii-art  code-golf  code-golf  string  balanced-string  decision-problem  code-golf  string  geometry  grid  code-golf  tips  lisp  code-golf  quine  tips  king-of-the-hill  code-challenge  math  code-golf  string  palindrome  math  fastest-code  code-golf  string  counting  code-golf  code-golf  internet  code-golf  quine  source-layout  hello-world  code-golf  math  number  sequence  arithmetic  code-golf  ascii-art  grid  code-golf  number  grid  code-golf  string  crossword  code-golf  code-golf  ascii-art  grid  counting  code-golf  code-golf  math  sequence  arithmetic  number-theory  code-golf  code-golf  graphical-output  geometry  random  code-golf  ascii-art  grid  counting  code-golf  string  ascii-art  code-challenge  test-battery  code-golf  string  code-golf  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  interpreter  code-golf  math  sequence  code-golf  math  primes  set-partitions  code-golf 

22
Kích nổ một chuỗi
Cho bất kỳ chuỗi nào, in nó dưới dạng một hình tam giác trong đó văn bản chạy lên và xuống dọc theo mỗi đường chéo. Ví dụ: đầu vào của "Hello World"đầu ra nên: d l r d o l W r d o l o W r d …

17
Tạo AI lũ lụt
Trong trò chơi Flood Paint, mục tiêu của trò chơi là làm cho toàn bộ bảng có cùng màu trong càng ít lượt càng tốt. Trò chơi bắt đầu với một bảng trông giống như thế này: 3 3 5 4 1 3 4 1 5 5 1 3 4 …4
Blackhat đâu rồi?
Thử thách Viết mã, được đưa ra một hình ảnh của bảng điều khiển từ truyện tranh xkcd ngẫu nhiên, trả về giá trị trung thực nếu Blackhat có trong truyện tranh hoặc chim ưng nếu không. Blackhat là ai? Blackhat là tên không chính thức được đặt cho nhân …

1
Thẩm định tên miền
Kinh doanh tên miền là kinh doanh lớn. Một trong những công cụ hữu ích nhất để giao dịch tên miền là một công cụ thẩm định tự động, để bạn có thể dễ dàng ước tính giá trị của một tên miền nhất định. Thật không may, nhiều dịch …

2
Đoán ngôn ngữ
Giới thiệu Trang web này đang nhanh chóng xây dựng một bộ dữ liệu khổng lồ về các đoạn mã, vì vậy hãy làm gì đó với nó! Đây là một tệp dữ liệu . Nó chứa 9.066 cặp ngôn ngữ + đoạn trích duy nhất cho 113 ngôn ngữ, …

15
Thử thách hình học
Mọi người đều thích hình học. Vậy tại sao chúng ta không thử và viết mã cho nó? Thử thách này liên quan đến việc lấy chữ và số và tạo hình tùy theo nó. Đầu vào Các đầu vào sẽ ở dạng (shapeIdentifier)(size)(inverter). Nhưng hình dạng, kích thước và …
23 code-golf  string  ascii-art  geometry  code-golf  ascii-art  subsequence  fewest-operations  test-battery  code-golf  array-manipulation  bitwise  code-golf  interactive  code-golf  music  code-golf  string  kolmogorov-complexity  code-golf  string  decision-problem  simulation  code-golf  string  classification  code-golf  sequence  base-conversion  palindrome  code-golf  kolmogorov-complexity  code-golf  date  astronomy  code-golf  sequence  base-conversion  code-golf  geometry  combinatorics  code-golf  string  code-golf  math  array-manipulation  code-challenge  math  code-golf  card-games  code-challenge  array-manipulation  sorting  code-golf  code-golf  math  abstract-algebra  polynomials  code-golf  palindrome  factoring 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.