Câu hỏi được gắn thẻ «permutations»

Một hoán vị là một thứ tự cụ thể của một số danh sách các đối tượng. Các vấn đề được gắn thẻ hoán vị thường liên quan đến việc tìm hoặc tạo hoán vị, bao gồm cả đảo chữ của văn bản.



11
9 tỷ tên của Chúa
9 tỷ tên của Chúa là một truyện ngắn của Arthur C. Clarke. Đó là về một nhóm các nhà sư Tây Tạng có trật tự được viết ra để viết ra tất cả các tên có thể của Thiên Chúa, được viết trong bảng chữ cái của riêng họ. …

30
Tạo một tên H hạng từ nhỏ hơn
Thử thách Tạo một hàm hoặc chương trình mà khi được cung cấp một số nguyên sizesẽ thực hiện như sau: Nếu sizebằng 1, đầu ra H H HHH H H Nếu sizelớn hơn 1, đầu ra X X XXX X X nơi Xlà sản phẩm của chương trình / …
73 code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  code-golf  string  code-golf  string  matrix  code-golf  graph-theory  maze  binary-matrix  code-golf  kolmogorov-complexity  random  code-challenge  metagolf  test-battery  brain-flak  text-processing  code-golf  matrix  code-golf  number-theory  primes  code-golf  string  matrix  code-golf  binary  bitwise  code-golf  number  factorial  floating-point  code-golf  number  sequence  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  sequence  cops-and-robbers  code-golf  string  code-golf  math  decision-problem  number-theory  integer  code-golf  number  decision-problem  functional-programming  code-golf  array-manipulation  matrix  code-golf  string  classification  string  code-challenge  binary  compression  decode  code-golf  string  string  code-challenge  balanced-string  encode  code-golf  number-theory  integer  base-conversion  code-golf  math  number-theory  geometry  abstract-algebra  code-golf  array-manipulation  sorting  optimization  code-golf  math  geometry  image-processing  generation  code-golf  string  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  cops-and-robbers  repeated-transformation  grammars  code-challenge  restricted-source  tips  source-layout  javascript  code-challenge  kolmogorov-complexity  restricted-source  code-golf  combinatorics  counting  math  fastest-code  linear-algebra  code-golf  math  permutations  matrix  linear-algebra  code-golf  string  decision-problem  restricted-source  code-golf  number  array-manipulation  subsequence  code-golf  number  array-manipulation  matrix  code-golf  brainfuck  code-golf  color  code-golf  quine  source-layout  code-golf  subsequence  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  ascii-art  alphabet  code-golf  decision-problem  interpreter  hexagonal-grid  halting-problem  code-golf  string  polynomials  calculus  code-golf  math  decision-problem  matrix  complex-numbers  code-golf  random  code-golf  number  arithmetic 

28
Tính Phi (không phải Pi)
Không, tôi không có ý ϕ = 1.618...và π = 3.14159.... Ý tôi là các chức năng . (x) là số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng số nguyên xtương đối x. π (x) là số lượng các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng x. Chúng ta hãy nói rằng …
73 code-golf  sequence  primes  number-theory  code-golf  decision-problem  code-golf  date  code-golf  typography  code-golf  math  number  multiple-holes  code-golf  quine  code-golf  string  syntax  code-golf  math  primes  rational-numbers  code-golf  graphical-output  image-processing  code-golf  kolmogorov-complexity  music  audio  code-golf  string  code-golf  math  geometry  code-golf  math  sequence  combinatorics  code-golf  game  grid  board-game  code-golf  restricted-source  array-manipulation  source-layout  code-golf  base-conversion  binary  code-golf  math  physics  code-golf  math  number  date  expression-building  code-golf  array-manipulation  graph-theory  decision-problem  popularity-contest  error-correction  code-golf  kolmogorov-complexity  geometry  grid  code-challenge  arithmetic  combinatorics  set-partitions  code-golf  kolmogorov-complexity  sequence  fibonacci  code-golf  restricted-source  pristine-programming  code-golf  code-golf  string  kolmogorov-complexity  code-golf  arithmetic  code-golf  string  parsing  code-golf  code-golf  sorting  counting  permutations  3d  code-golf  code-golf  ascii-art  music  code-golf  string  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  code-golf  quine  polyglot  code-golf  math  string  code-golf  internet 


19
Số shotgun
Các số Shotgun là một chuỗi với định nghĩa khá đơn giản nhưng một số cấu trúc thú vị. Bắt đầu với các số tự nhiên: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ... Bây giờ lấy …


26
Sheffle tho vawols ureund!
Với một chuỗi đầu vào, đầu ra rằng chuỗi với tất cả các nguyên âm a, e, i, ovà uhoán đổi một cách ngẫu nhiên giữa mỗi khác. Ví dụ: trong chuỗi this is a test, có 4 nguyên âm : [i, i, a, e]. [a, i, e, i]Do đó, …

30
StringgnirtSStringgnirtSStringgnirtS
Đây là một thử thách tương đối đơn giản cho bạn. Cho một chuỗi có độ dài N , xuất chuỗi về phía trước, sau đó ngược lại, sau đó chuyển tiếp, sau đó ngược lại ... vv N lần. Ví dụ: nếu đầu vào của bạn là Hello! Bạn …
42 code-golf  string  code-golf  math  geometry  data-structures  repeated-transformation  code-golf  number  random  code-golf  math  rational-numbers  code-golf  ascii-art  animation  code-golf  ascii-art  number  code-golf  math  number  code-golf  data-structures  code-golf  string  parsing  code-golf  array-manipulation  random  permutations  code-golf  string  code-golf  parsing  code-golf  string  quine  code-golf  string  parsing  comment  code-golf  string  counting  natural-language  code-golf  string  decision-problem  code-golf  math  code-challenge  metagolf  test-battery  code-golf  string  code-golf  math  number  arithmetic  source-layout  code-golf  number  primes  decision-problem  code-golf  math  arithmetic  code-golf  date  code-golf  string  cryptography  code-golf  code-golf  chess  board-game  code-golf  geometry  grid  puzzle-solver  set-partitions  code-golf  number  natural-language  code-golf  ascii-art  code-golf  math  code-golf  string  ascii-art  kolmogorov-complexity  code-golf  string  natural-language  code-golf  game  board-game  tic-tac-toe  code-golf  ascii-art  hexagonal-grid  code-golf  string  comment  code-golf  internet  code-golf  sorting  code-golf  kolmogorov-complexity  unicode  code-golf  tips  code-golf  string  natural-language  code-golf  string  kolmogorov-complexity  source-layout  hello-world  code-golf  string  kolmogorov-complexity  counting  natural-language  code-golf  random  quine  code-golf  string  math  bitwise  code-golf  permutations  code-golf  string  code-golf  arithmetic 


30
Con số này có phải là số nguyên của -2 không?
Có nhiều cách thông minh để xác định xem một số có phải là lũy thừa không 2. Đó không còn là vấn đề thú vị nữa, vì vậy hãy xác định xem một số nguyên đã cho có phải là số nguyên của -2 không . Ví dụ: -2 …

30
Ôi Giza Golf!
"Số Giza", còn được gọi chung là Số Timmy là bất kỳ số nào trong đó các chữ số đại diện cho một kim tự tháp ( A134810 ). Ví dụ: "12321" là số giza vì nó có thể được hiển thị như thế này: 3 2 2 1 1 …

23
Hoán vị antsy
Giới thiệu Giả sử bạn có một thước kẻ có các số từ 0 đến r-1 . Bạn đặt một con kiến ​​vào giữa hai số bất kỳ và nó bắt đầu bò một cách thất thường trên thước kẻ. Thước kẻ hẹp đến mức con kiến ​​không thể đi …

22
Cơ sở ASCII cơ bản
Tiêu đề thay thế: Kiểm đếm bản án tù của bạn trên tường Cho một số n, các số đo đầu ra được nhóm thành 5 nhóm mỗi nhóm truyền thống và 50 mỗi hàng. Ví dụ 1 | | | | 4 |||| |||| |||| |||| 5 |||/ ||/| …
36 code-golf  ascii-art  number  code-golf  number  integer  binary  base-conversion  code-golf  array-manipulation  code-golf  chemistry  code-golf  number  sequence  fibonacci  code-golf  matrix  optimization  code-golf  number  code-golf  math  number  sequence  code-golf  math  array-manipulation  matrix  linear-algebra  code-golf  kolmogorov-complexity  cops-and-robbers  cops-and-robbers  code-golf  tips  basic  code-golf  decision-problem  binary  tiling  game  king-of-the-hill  python  code-golf  c  code-golf  ascii-art  code-golf  string  kolmogorov-complexity  alphabet  code-golf  number  code-golf  string  code-golf  number  sequence  integer  code-golf  number  permutations  restricted-complexity  restricted-time 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.