Câu hỏi được gắn thẻ «parallel»


3
Tính toán song song và phân tán
(Các) sự khác biệt giữa các tính toán song song và phân tán là gì? Khi nói đến khả năng mở rộng và hiệu quả, rất phổ biến để xem các giải pháp xử lý các tính toán trong cụm máy móc, và đôi khi nó được gọi là xử ...

3
Trường hợp so với lõi khi sử dụng EC2
Làm việc trên các dự án thường có thể được gọi là dự án "dữ liệu trung bình", tôi đã có thể song song mã của mình (chủ yếu để lập mô hình và dự đoán trong Python) trên một hệ thống duy nhất ở mọi nơi từ 4 đến ...
12 parallel  clusters  aws 

1
Xử lý dữ liệu tăng tốc GPU cho R trong Windows
Tôi hiện đang lấy một bài báo về Dữ liệu lớn, trong đó chúng tôi sử dụng R rất nhiều để phân tích dữ liệu. Tôi tình cờ có GTX1070 trong máy tính vì lý do chơi game. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể sử ...
11 r  gpu  parallel 

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.