Câu hỏi được gắn thẻ «pandas»


11
Tại sao mọi người thích Pandas hơn SQL?
Tôi đã sử dụng SQL từ năm 1996, vì vậy tôi có thể bị thiên vị. Tôi đã sử dụng rộng rãi MySQL và SQLite 3, nhưng cũng đã sử dụng Microsoft SQL Server và Oracle. Phần lớn các hoạt động tôi đã thấy được thực hiện với Pandas có ...
69 pandas  sql 

7
ValueError: Đầu vào chứa NaN, vô cực hoặc giá trị quá lớn đối với dtype ('float32')
Tôi đã nhận được ValueError khi dự đoán dữ liệu thử nghiệm bằng mô hình RandomForest. Ma cua toi: clf = RandomForestClassifier(n_estimators=10, max_depth=6, n_jobs=1, verbose=2) clf.fit(X_fit, y_fit) df_test.fillna(df_test.mean()) X_test = df_test.values y_pred = clf.predict(X_test) Lỗi: ValueError: Input contains NaN, infinity or a value too large for dtype('float32'). Làm cách nào ...5
Chuyển đổi danh sách các danh sách thành Dữ liệu Pandasrame
Tôi đang cố gắng chuyển đổi một danh sách các danh sách giống như sau đây thành một Dataframe Pandas [['New York Yankees ', '"Acevedo Juan" ', 900000, ' Pitcher\n'], ['New York Yankees ', '"Anderson Jason"', 300000, ' Pitcher\n'], ['New York Yankees ', '"Clemens Roger" ', 10100000, ' Pitcher\n'], ['New ...
30 pandas 

15
làm cho bản đồ nhiệt biển lớn hơn
Tôi tạo một corr()df từ một df gốc. Các corr()df ra 70 X 70 và nó là không thể hình dung Heatmap ... sns.heatmap(df). Nếu tôi cố gắng hiển thị corr = df.corr(), bảng không vừa với màn hình và tôi có thể thấy tất cả các mối tương quan. ...
16 visualization  pandas  plotting  machine-learning  neural-network  svm  decision-trees  svm  efficiency  python  linear-regression  machine-learning  nlp  topic-model  lda  named-entity-recognition  naive-bayes-classifier  association-rules  fuzzy-logic  kaggle  deep-learning  tensorflow  inception  classification  feature-selection  feature-engineering  machine-learning  scikit-learn  tensorflow  keras  encoding  nlp  text-mining  nlp  rnn  python  neural-network  feature-extraction  machine-learning  predictive-modeling  python  r  linear-regression  clustering  r  ggplot2  neural-network  neural-network  training  python  neural-network  deep-learning  rnn  predictive-modeling  databases  sql  programming  distribution  dataset  cross-validation  neural-network  deep-learning  rnn  machine-learning  machine-learning  python  deep-learning  data-mining  tensorflow  visualization  tools  sql  embeddings  orange  feature-extraction  unsupervised-learning  gan  machine-learning  python  data-mining  pandas  machine-learning  data-mining  bigdata  apache-spark  apache-hadoop  deep-learning  python  convnet  keras  aggregation  clustering  k-means  r  random-forest  decision-trees  reference-request  visualization  data  pandas  plotting  neural-network  keras  rnn  theano  deep-learning  tensorflow  inception  predictive-modeling  deep-learning  regression  sentiment-analysis  nlp  encoding  deep-learning  python  scikit-learn  lda  convnet  keras  predictive-modeling  regression  overfitting  regression  svm  prediction  machine-learning  similarity  word2vec  information-retrieval  word-embeddings  neural-network  deep-learning  rnn 


Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.