Câu hỏi được gắn thẻ «classification»

1
4
Làm thế nào để có được độ chính xác, F1, độ chính xác và thu hồi, cho một mô hình máy ảnh?
Tôi muốn tính toán độ chính xác, thu hồi và điểm F1 cho mô hình KerasClassifier nhị phân của mình, nhưng không tìm thấy bất kỳ giải pháp nào. Đây là mã thực tế của tôi: # Split dataset in train and test data X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(normalized_X, ...

5
Hợp nhất dữ liệu thưa thớt và dày đặc trong học máy để cải thiện hiệu suất
Tôi có các tính năng thưa thớt mang tính dự đoán, tôi cũng có một số tính năng dày đặc cũng mang tính dự đoán. Tôi cần kết hợp các tính năng này với nhau để cải thiện hiệu suất tổng thể của trình phân loại. Bây giờ, điều là ...


Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.