Câu hỏi được gắn thẻ «bigdata»


9
Ngôn ngữ R có phù hợp với Dữ liệu lớn không
R có nhiều thư viện nhằm mục đích Phân tích dữ liệu (ví dụ: JAGS, BUGS, ARULES, v.v.), và được đề cập trong các sách giáo khoa phổ biến như: J.Krusche, Phân tích dữ liệu Bayesian; B.Lantz, "Học máy với R". Tôi đã thấy một hướng dẫn 5TB cho một ...
48 bigdata  r 

1


5
làm cho bản đồ nhiệt biển lớn hơn
Tôi tạo một corr()df từ một df gốc. Các corr()df ra 70 X 70 và nó là không thể hình dung Heatmap ... sns.heatmap(df). Nếu tôi cố gắng hiển thị corr = df.corr(), bảng không vừa với màn hình và tôi có thể thấy tất cả các mối tương quan. ...
16 visualization  pandas  plotting  machine-learning  neural-network  svm  decision-trees  svm  efficiency  python  linear-regression  machine-learning  nlp  topic-model  lda  named-entity-recognition  naive-bayes-classifier  association-rules  fuzzy-logic  kaggle  deep-learning  tensorflow  inception  classification  feature-selection  feature-engineering  machine-learning  scikit-learn  tensorflow  keras  encoding  nlp  text-mining  nlp  rnn  python  neural-network  feature-extraction  machine-learning  predictive-modeling  python  r  linear-regression  clustering  r  ggplot2  neural-network  neural-network  training  python  neural-network  deep-learning  rnn  predictive-modeling  databases  sql  programming  distribution  dataset  cross-validation  neural-network  deep-learning  rnn  machine-learning  machine-learning  python  deep-learning  data-mining  tensorflow  visualization  tools  sql  embeddings  orange  feature-extraction  unsupervised-learning  gan  machine-learning  python  data-mining  pandas  machine-learning  data-mining  bigdata  apache-spark  apache-hadoop  deep-learning  python  convnet  keras  aggregation  clustering  k-means  r  random-forest  decision-trees  reference-request  visualization  data  pandas  plotting  neural-network  keras  rnn  theano  deep-learning  tensorflow  inception  predictive-modeling  deep-learning  regression  sentiment-analysis  nlp  encoding  deep-learning  python  scikit-learn  lda  convnet  keras  predictive-modeling  regression  overfitting  regression  svm  prediction  machine-learning  similarity  word2vec  information-retrieval  word-embeddings  neural-network  deep-learning  rnn 


3
Khi nào giá trị p bị lừa?
Các điều kiện dữ liệu mà chúng ta nên đề phòng, trong đó giá trị p có thể không phải là cách tốt nhất để quyết định ý nghĩa thống kê? Có loại vấn đề cụ thể rơi vào thể loại này?

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.