Câu hỏi được gắn thẻ «python»15
Python vs R cho máy học
Tôi mới bắt đầu phát triển một ứng dụng học máy cho mục đích học tập. Tôi hiện đang sử dụng R và đào tạo bản thân trong đó. Tuy nhiên, ở rất nhiều nơi, tôi đã thấy mọi người sử dụng Python . Những người đang sử dụng trong ...

7
ValueError: Đầu vào chứa NaN, vô cực hoặc giá trị quá lớn đối với dtype ('float32')
Tôi đã nhận được ValueError khi dự đoán dữ liệu thử nghiệm bằng mô hình RandomForest. Ma cua toi: clf = RandomForestClassifier(n_estimators=10, max_depth=6, n_jobs=1, verbose=2) clf.fit(X_fit, y_fit) df_test.fillna(df_test.mean()) X_test = df_test.values y_pred = clf.predict(X_test) Lỗi: ValueError: Input contains NaN, infinity or a value too large for dtype('float32'). Làm cách nào ...3
Đa GPU trong máy ảnh
Làm thế nào để bạn có thể lập trình trong thư viện keras (hoặc tenorflow) để đào tạo phân vùng trên nhiều GPU? Giả sử bạn đang ở trong một phiên bản Amazon ec2 có 8 GPU và bạn muốn sử dụng tất cả chúng để đào tạo nhanh hơn, ...

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.