Câu hỏi được gắn thẻ «authentication»

Xác thực là quá trình xác minh danh tính.

14
Xác thực RESTful
Xác thực RESTful có nghĩa là gì và nó hoạt động như thế nào? Tôi không thể tìm thấy một cái nhìn tổng quan tốt về Google. Hiểu biết duy nhất của tôi là bạn vượt qua khóa phiên (ghi nhớ) trong URL, nhưng điều này có thể sai lầm …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.