Câu hỏi được gắn thẻ «methods»

Phương thức là một khối mã thực hiện một tác vụ và được liên kết với một lớp hoặc một đối tượng. Nó liên quan đến các khái niệm không hướng đối tượng của các chức năng và thủ tục.


12
Truyền phương thức làm tham số bằng C #
Tôi có một số phương thức tất cả có cùng chữ ký (tham số và giá trị trả về) nhưng tên khác nhau và nội hàm của phương thức là khác nhau. Tôi muốn truyền tên của phương thức để chạy sang phương thức khác sẽ gọi phương thức đã …
694 c#  .net  methods  delegates 

8
TypeError: method () nhận 1 đối số vị trí nhưng 2 được đưa ra
Nếu tôi có một lớp ... class MyClass: def method(arg): print(arg) ... mà tôi sử dụng để tạo một đối tượng ... my_object = MyClass() ... Tôi gọi method("foo")như vậy ... >>> my_object.method("foo") Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> TypeError: method() takes exactly 1 positional …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.