Tính toán lượng tử

Hỏi và đáp cho các kỹ sư, nhà khoa học, lập trình viên và chuyên gia điện toán quan tâm đến điện toán lượng tử


6
Có trình giả lập cho máy tính lượng tử?
Có cách nào để mô phỏng một máy tính lượng tử trong máy tính bình thường của tôi, để tôi có thể kiểm tra và thử các ngôn ngữ lập trình lượng tử (như Q # ) không? Tôi có nghĩa là một cái gì đó mà tôi thực sự ...
64 emulation 


Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.