Câu hỏi được gắn thẻ «oop»

3
Làm cách nào để xóa bộ lọc là đối tượng ẩn danh?
Trong functions.phptệp của tôi, tôi muốn xóa bộ lọc bên dưới, nhưng tôi không chắc chắn cách thực hiện vì nó nằm trong một lớp. Nên remove_filter()trông như thế nào? add_filter('comments_array',array( &$this, 'FbComments' )); Nó ở dòng 88 ở đây .
62 filters  oop 

6
Sử dụng OOP trong các chủ đề
Tôi thấy rất nhiều plugin sử dụng mã hóa hướng đối tượng khi không thực sự cần thiết. Nhưng điều tồi tệ hơn nữa là các nhà phát triển chủ đề đang bắt đầu làm điều tương tự. Các chủ đề thương mại và các chủ đề phổ biến miễn ...
36 themes  php  oop 


2
Tại sao một số hook không hoạt động trong bối cảnh lớp học?
Tôi khá bối rối về điều này. Tôi đang sử dụng add_action bên trong lớp plugin của mình để thực hiện một số điều nhất định - thêm tập lệnh & kiểu vào đầu, wp_ajax, v.v ... Đây là các hành động, trong __construct: function __construct(){ add_action('admin_menu', array($this, 'sph_admin_menu')); add_action('sph_header', ...
16 hooks  actions  oop 

1
Trình cắm mẫu thực hành tốt nhất
Tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu và không tìm thấy hoàn toàn những gì tôi đang tìm kiếm, vì vậy tôi hy vọng rằng tôi có thể được chỉ dẫn đúng hướng. Tôi đang phát triển một plugin Sự kiện sẽ đặt vé từ frontend. Điều này không ...

2
Đăng ký các phương thức Class dưới dạng hookbacks
Tôi không chắc chắn nếu tôi đã làm điều này một cách chính xác. Như tôi hiểu nó: nếu tôi có một lớp foo và một thanh phương thức tĩnh, tôi có thể đăng ký nó dưới dạng gọi lại bằng cách chuyển mảng array("foo","bar")dưới dạng tên hàm. Nếu tôi ...
16 plugins  hooks  oop 

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.