Câu hỏi được gắn thẻ «security»
1
Những thách thức nào trong bảo mật thông tin có thể được giải quyết tốt hơn bằng cách sử dụng các mạng thần kinh?
Bảo mật thông tin đã trở thành một lĩnh vực phát triển mạnh trong những năm qua. Đó là một miền rộng từ bào và xây dựng qua thử nghiệm để điều hành khác nhau ứng dụng , hệ thống và mạng một cách an toàn. Từ các hệ thống …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.