Câu hỏi được gắn thẻ «android-emulator»

Trình giả lập là một công cụ được các nhà phát triển Android sử dụng để kiểm tra các ứng dụng của họ hoặc bởi người dùng có quyền kiểm tra hành vi sơ bộ của thiết bị mà không cần sử dụng thiết bị Android thực. Chỉ sử dụng thẻ này cho các câu hỏi về trình giả lập trong kịch bản thứ hai.

7
Cài đặt lại AVD trên Ubuntu 16.04
Trình giả lập không được cài đặt khi cài đặt Android Studio. Đây là lỗi khi tôi gọi tools/android/avdmanager: sh: 1: glxinfo: not found sh: 1: glxinfo: not found libGL error: unable to load driver: nouveau_dri.so libGL error: driver pointer missing libGL error: failed to load driver: nouveau libGL error: …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.