Đô họa may tinh

Q & A cho các nhà nghiên cứu và lập trình đồ họa máy tính6
Làm cách nào để gỡ lỗi trình tạo bóng GLSL?
Khi viết các shader không tầm thường (giống như khi viết bất kỳ đoạn mã không tầm thường nào khác), người ta mắc lỗi. [cần dẫn nguồn] Tuy nhiên, tôi không thể chỉ gỡ lỗi nó như bất kỳ mã nào khác - sau tất cả, bạn không thể đính ...
45 opengl  glsl  debugging 

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.