Câu hỏi được gắn thẻ «iwork»

iWork là bộ phần mềm năng suất của Apple dành cho mac cũng như iOS. iWork bao gồm "Trang" để xử lý văn bản, "Bài phát biểu" cho bản trình bày và "Số" cho bảng tính.


6
Làm cách nào tôi có thể đặt hình nền giống nhau trên tất cả các trang chiếu chính mà không chỉnh sửa từng trang chính trong Keynote?
Trong PowerPoint, các trang chiếu chính có sự kế thừa, do đó bạn có thể đặt các thành phần phổ biến trên tất cả các trang chiếu chính một cách dễ dàng. Dù sao tôi cũng không thấy điều này trong Keynote. Ví dụ: nếu tôi muốn đặt hình nền …


1
Hoán đổi trục X và Y trên các số 3.1
Liên kết này hiện đã lỗi thời với việc phát hành số mới. Tôi muốn hoán đổi trục X và Y trên biểu đồ trong Số 3.1. Làm thế quái nào tôi có thể làm điều này? Biểu đồ đầu tiên tôi tạo có thể tính tổng các cột của …
11 iwork  numbers  graph 


1
Liệu -tef trong tiện ích mở rộng có nghĩa là bất cứ điều gì trong tài liệu được lưu vào iCloud trong ML không?
Khi bạn lưu tài liệu iWork mới trong Mountain Lion, bạn sẽ được cung cấp phần mở rộng mặc định là .pages-tef hoặc .numbers-tef. Các tệp này dường như là các thư mục và định dạng khác với tệp .pages hoặc .numbers tiêu chuẩn của bạn (Tôi chưa có cơ …
4
Tự động điền một menu bật lên trong số 3.5
Tôi đang cố gắng tránh xa Excel, mặc dù chị tôi hay cằn nhằn và tôi đã làm khá tốt để tạo ra một bảng tính Trích dẫn và Hóa đơn bằng Số. Vấn đề tôi gặp phải là tìm cách tự động điền và cập nhật menu bật lên. …
3 numbers  iwork 

2
Làm cách nào để tạo Mẫu với Trang Táo?
Tôi muốn tạo một mẫu phù hợp với Phong cách kinh doanh Đức DIN 676 . Bằng cách nào đó tôi không thể tìm ra cách để đạt được điều này. Có Tài liệu tốt để tạo mẫu trong các trang không?
2 pages  iwork 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.