Câu hỏi được gắn thẻ «knowledgebase»
3
Lợi thế của hai động cơ z là gì?
Một số mô hình RepRap chỉ sử dụng một động cơ duy nhất cho trục Z, một số khác sử dụng hai mô hình. Ví dụ, có 3drag chỉ có một động cơ và một thanh trơn ở phía bên kia. Có những sửa đổi bổ sung một thanh ren …3
Có bất kỳ thực hành tốt nhất nào của người Viking hay ít nhất là các cách thực hành phổ biến của người dùng để xử lý các khoản phụ cấp trong mã OpenSCAD không?
Tôi đang thiết kế một vài cơ chế với OpenSCAD và một trong những tham số cần điều chỉnh giữa máy in / dây tóc là phụ cấp giữa các phần cần được lắp ráp với nhau (ví dụ: nếu tôi muốn "pin có đường kính 5 mm" để buộc …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.