Câu hỏi được gắn thẻ «skype»

Skype là một ứng dụng cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi thoại và video qua Internet. Dịch vụ trong mạng Skype là miễn phí.

7
Làm cách nào để thoát Skype trên Android?
Tôi đang sử dụng phiên bản thị trường mới được phát hành của Skype trên ADP1 đang chạy CyanogenMod 6.0. Tôi dường như không thể rời khỏi chương trình Skype. Dường như không có bất kỳ cơ chế nào để đăng xuất khỏi Skype sau khi đăng nhập. Tôi có …
36 skype 

1
Làm cách nào để thực hiện chuyển vùng của người nghèo của người nghèo bằng cách ủy quyền các cuộc gọi di động tới SIP hoặc Skype?
Tôi nên sử dụng ứng dụng nào để tạo thiết bị Android để chuyển tiếp các cuộc gọi từ mạng di động sang SIP hoặc Skype và quay lại? Một thiết bị ("Trang chủ") dự kiến ​​sẽ được để ở nhà, dùng làm proxy; thiết bị khác ("Du lịch") chỉ …
8 skype  proxy  sip  roaming 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.