Câu hỏi được gắn thẻ «home-screen-shortcuts»

Phím tắt thường là một biểu tượng trên màn hình chính của bạn để thực hiện trực tiếp một hành động đã xác định trong một số ứng dụng.1
Tôi có thể làm cho các biểu tượng liên lạc trên màn hình chính cập nhật hình ảnh của họ không?
Tôi chỉ tự hỏi liệu có ai biết cách làm cho các biểu tượng liên lạc trên màn hình chính cập nhật hình ảnh của họ khi hình ảnh của số liên lạc bị thay đổi mà không cần phải xóa phím tắt và tạo lại nó. Điều này có …
2
Tôi có thể có một lực lượng người dùng đóng một phím tắt ứng dụng cụ thể trên màn hình của mình không?
Google Chrome của tôi thường xuyên bị treo mà không có lý do rõ ràng. Ứng dụng đang hoạt động (phản hồi), nhưng các tab trống và không có gì tải ... Giải pháp duy nhất mà tôi tìm thấy là đi vào Settings -> Apps -> Google Chromevà "buộc …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.