Câu hỏi được gắn thẻ «ratings»

4
Làm thế nào để bóng bán dẫn BJT làm việc trong trạng thái bão hòa?
Đây là những gì tôi biết về NPN BJT (Transitor Bipolar Junction): Dòng Base-Emitter được khuếch đại lần HFE tại Collector-Emitter, do đó Ice = Ibe * HFE Vbelà điện áp giữa Base-Emitter, và, giống như bất kỳ diode nào, thường ở khoảng 0,65V. Tôi không nhớ về Vec, mặc …4
Chọn định mức điện áp cho tụ điện
Trong dự án của tôi, tôi muốn sử dụng một số tụ điện và gốm điện phân, tôi sẽ cần các tụ điện được định mức ít nhất 10V , nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sử dụng các tụ điện được đánh giá cao hơn nhiều (chỉ …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.