Câu hỏi được gắn thẻ «paid-apps»

Các ứng dụng yêu cầu trả tiền để sử dụng; những điều này trái ngược với các ứng dụng miễn phí.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.