Câu hỏi được gắn thẻ «security»

Đối với các câu hỏi chung chung hơn liên quan đến vấn đề bảo mật. Đối với các sự cố cụ thể có thẻ riêng, vui lòng sử dụng các vấn đề đó - ví dụ: 'phần mềm độc hại', 'phần mềm chống vi-rút', 'quyền riêng tư', 'điện thoại bị mất'. Xin vui lòng xem wiki thẻ đầy đủ để biết thêm. Để biết thêm các vấn đề bảo mật chuyên sâu của Android, bạn có thể muốn truy cập trang web chị em của chúng tôi tại http://security.stackexchange.com/questions/tagged/android2
Quyền ứng dụng Android có nghĩa là gì?
Khi cài đặt một ứng dụng, ứng dụng liệt kê các quyền mà nó cần để thực hiện các chức năng của nó. Tôi đang tạo danh sách các quyền được xác định hệ thống và mô tả về ý nghĩa của chúng. Đây là một wiki cộng đồng vì …


3
Danh sách các cổng mở trên Android
Có cách nào, trên một thiết bị Android chưa root, để xem danh sách các ứng dụng đang nghe trên cổng nào? Hoặc thậm chí là một cách để xem một ứng dụng đang nghe trên một cổng cụ thể?


3
Buộc sử dụng VPN?
Trên điện thoại android, stock hoặc rom đã được mod, có thể buộc sử dụng VPN không? Ví dụ: chỉ cho phép lưu lượng truy cập được tạo đường hầm bởi VPN, không cho phép lưu lượng truy cập mà không sử dụng VPN để đảm bảo rằng không có …
23 security  vpn 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.