Câu hỏi được gắn thẻ «broken-screen»

Đối với các sự cố do màn hình / bộ số hóa bị hỏng

3
Làm cách nào để chuẩn bị thiết bị Android dựa trên màn hình cảm ứng để gọi [khẩn cấp] chỉ bằng các nút phần cứng?
Nếu điện thoại Android màn hình cảm ứng của tôi bị vỡ, tôi hy vọng rằng điều đó có thể xảy ra là chỉ có màn hình cảm ứng bị hỏng (vì nó dường như là phần dễ vỡ nhất) trong khi thiết bị có thể hoạt động bằng cách …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.