Câu hỏi được gắn thẻ «slic3r»

Các câu hỏi liên quan đến công cụ cắt phần mềm có tên Slic3r


1
Dil3r - Tôi có thể thêm các mẫu điền mới không?
Dil3r đi kèm với một số ít các mô hình / thuật toán điền, bao gồm Rectilinear, Hexagon, 3D Hexagon, Concentric và Hilbert Curve. Có bất kỳ mẫu / thuật toán nào đã được tạo và có sẵn mà tôi có thể thêm vào Dil3r không? Nếu vậy, làm thế …
12 slic3r  infill 1
Làm mát cho các lớp lớn
Có một tùy chọn trong Dil3r để vô hiệu hóa làm mát cho các lớp mất hơn n giây. Điều gì sẽ là những bất lợi của việc làm mát trên các lớp lớn?Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.