Câu hỏi được gắn thẻ «uninstallation»

Xóa ứng dụng đã cài đặt khỏi thiết bị.
6
Bạn có thể xóa hoàn toàn các ứng dụng hệ thống của Google khỏi Android bao gồm các bản cập nhật Play Store không?
Dù bạn có tin hay không, nhưng tôi muốn xóa một vài Ứng dụng Google mà tôi không sử dụng và muốn giải phóng không gian, tài nguyên và sử dụng dữ liệu di động bằng cách không có chúng trên điện thoại của tôi. Bao gồm các: Dòng tiền …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.