Câu hỏi được gắn thẻ «server.app»

Trên OS X Lion (10.7) trở lên, máy chủ hiện là một Ứng dụng từ Mac App Store chứ không phải là một hệ điều hành được cài đặt bởi chính nó. Các câu hỏi về việc chạy ứng dụng từ xa cũng như cách nó thay đổi máy Mac để chạy máy chủ / dịch vụ được hoan nghênh sử dụng thẻ này.1
Cách thiết lập tường lửa thích ứng
Tôi đã theo liên kết này: Bật tường lửa thích ứng trong máy chủ macOS và tôi nhận được kết quả đầu ra này, nhưng tôi không biết liệu tôi đã thực sự kích hoạt tường lửa thích ứng chưa: No ALTQ support in kernel ALTQ related functions disabled No …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.