Câu hỏi được gắn thẻ «dual-boot»

Đề cập đến việc khởi động nhiều hơn một hệ điều hành trên một máy tính và không sử dụng ảo hóa hoặc các thùng chứa.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.