Câu hỏi được gắn thẻ «windows-7»

Đối với các câu hỏi trên Windows 7 có liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm của Apple. Các câu hỏi khác không có chủ đề, nhưng có thể được hỏi trên Super User.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.