Câu hỏi được gắn thẻ «pawn-promotion»

Các câu hỏi liên quan đến các kỹ thuật quảng bá con tốt hoặc chính quảng cáo.
2
Tại sao underpromote trong endgame KNNP-KR này?
Ở vị trí dưới đây, tôi đang quảng bá cho con tốt của mình. Ứng dụng nói quảng cáo cho Nữ hoàng là không chính xác, nhưng Rook có đúng không? Trong thiết lập này, nó không có ý nghĩa. NN - NN, 1-01. b8 = R 1-0| <Bắt đầu …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.